برخي از افتخارات شركت ايران زر عبارتند از:

  • دريافت مجوز استفاده از نشان ملي استاندارد ايران در ارا‍ ئه ي محصولات طلا در سال 1385.
  • برگزيده شدن به عنوان واحد نمونه ي استاندارد استان تهران در سال 1387 در نخستين همايش ملي استاندارد سازي طلا از سوي اداره ي كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران.
  • تقدير از مجموعه به عنوان واحد نمونه ي توليدي و صادراتي كشور در سال 1388 از سوي اتحاديه ي صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران.
  • تقدير از مجموعه به پاس ارتقا و توسعه ي صنعت طلا و جواهر، و نيز حضور شايسته در نمايشگاه هاي بين المللي ايران و تركيه.